Regulamin Wydziału

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
REGULAMIN WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO
ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 1. 1. Wydział Pedagogiczny, zwany dalej „Wydziałem" jest jednostką organizacyjną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, prowadzącą działalność naukową i dydaktyczną.

 

§ 2

 1. Regulamin Wydziału Pedagogicznego zwany dalej "Regulaminem", określa:
 • strukturę Wydziału,
 • rodzaj i zakres działania jego jednostek wewnętrznych,
 • tryb powoływania organów tych jednostek,
 • zakres działania i kompetencje władz wydziałowych i instytutowych,
 • zakres działania jednostek administracyjnych i obsługi, nieuregulowanych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym,
 • zasady organizacyjnej podległości pracowników Wydziału, w tym nauczycieli akademickich.
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • ustawie o szkolnictwie wyższym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572 j. t. z póź. zm.
 • ustawie o stopniach i tytule naukowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z póź. zm.),
 • Statucie - należy przez to rozumieć Statut Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Uchwała Nr.1/2012 Senatu AJD z dnia 25.01.2012),
 • zatrudnieniu - należy przez to rozumieć miejsce wykonywania pracy w jednostce organizacyjnej wydziału, wskazanej w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia lub określonej decyzją Dziekana.

 

ROZDZIAŁ II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU
 
§ 3
 1. Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są instytuty, zakłady, zespoły i administracja Wydziału.
 2. Na Wydziale mogą być tworzone jednostki pomocnicze jak: pracownie, laboratoria, jednostki usługowe, jeżeli względy naukowe, dydaktyczne czy ekonomiczne, przemawiają za ich powstaniem.
 3. Warunkiem utworzenia i działania na Wydziale pracowni jest zatrudnienie w niej co najmniej trzech nauczycieli akademickich ( w tym co najmniej dwóch nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora), dla których Akademia im. Jana Długosza jest podstawowym miejscem pracy.
 4. Otwieranie, przekształcanie i likwidacja konkretnych jednostek organizacyjnych działających w ramach Wydziału następuje zgodnie ze Statutem.
 5. Działalność jednostek organizacyjnych Wydziału regulowana jest Regulaminem tych jednostek, który uchwalany jest zgodnie ze Statutem.
 6. Instytuty, zakłady, zespoły i pracownie, organizują działalność naukową i dydaktyczną w zakresie reprezentowanych przez siebie kierunków i specjalności. Dyrektorów Instytutu, kierowników zakładów i pracowni powołuje Rektor, zgodnie ze Statutami.
 7. Dyrektorzy instytutów, kierownicy zakładów i pracowni są bezpośrednimi przełożonymi nauczycieli akademickich wchodzących w skład tych jednostek.
 8. W skład Wydziału wchodzą:
 • Instytut Pedagogiki,
 • Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej,
 • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii.

.

ROZDZIAŁ III
RADA WYDZIAŁU
 
§ 4
 1. Rada Wydziału, jako najwyższy organ Wydziału, sprawuje pieczę nad jakością życia akademickiego Wydziału. Skład i kompetencje Rady Wydziału określają przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz Statut.
 2. Przewodniczącym Rady Wydziału jest Dziekan.
 3. Posiedzenia Rady Wydziału zwołuje Dziekan zgodnie z terminarzem posiedzeń zatwierdzonym na pierwszym posiedzeniu Rady w danym roku akademickim- powiadamiając elektronicznie członków Rady Wydziału o terminie i proponowanym porządku dziennym posiedzenia, co najmniej na 5 dni przed tym terminem.
 4. Termin dostarczenia wszelkiej dokumentacji z Instytutów dotyczących spraw rozpatrywanych na kolejnym posiedzeniu Rady Wydziału upływa na 5 dni przed terminem posiedzenia.
 5. W sprawach ważnych dla Wydziału Dziekan może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w trybie nadzwyczajnym z własnej inicjatywy, na wniosek Rektora lub pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby Członków Rady Wydziału.
 6. Obradami Rady Wydziału kieruje Dziekan lub wyznaczony przez niego Prodziekan, z wyjątkiem spraw dotyczących oceny jego działalności.
 7. Proponowany przez Dziekana porządek obrad Rady Wydziału zatwierdza się na początku posiedzenia. Za zgodą zwykłej większości głosów obecnych członków Rady Wydziału do porządku obrad mogą być dołączone sprawy nieujęte w porządku obrad.
 8. Rada Wydziału podejmuje uchwały zwykłą większością ważnie oddanych głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, chyba, że odrębne przepisy lub Statut stanowią inaczej. W sprawach osobowych Rada Wydziału podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
 9. Rada Wydziału podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Wyjątek stanowią sprawy personalne, które wymagają głosowania tajnego. Głosowanie tajne może być również zarządzone w przypadku zgłoszenia takiego wniosku przez Członka Rady Wydziału popartego przez większość Członków Rady Wydziału.
 10. Od uchwały Rady Wydziału Dziekan może złożyć odwołanie do Senatu w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Wydziału, w stosunku do której Dziekan złożył odwołanie, nie wchodzi w życie do czasu rozpatrzenia odwołania przez Senat.
 11. Dziekan ma prawo zaprosić na posiedzenia Rady Wydziału osoby, które mogą być pomocne przy rozpatrywaniu poszczególnych punktów porządku obrad.
 12. Uczestnictwo członków Rady Wydziału Pedagogicznego w posiedzeniach jest obowiązkowe. Członkowie Rady Wydziału uczestniczą w posiedzeniach osobiście i tylko oni biorą udział w głosowaniu. W przypadku braku kworum, Dziekan Wydziału może zwrócić się do osób nieobecnych w tym dniu na Radzie Wydziału, o usprawiedliwienie nieobecności.
 13. Z każdego posiedzenia Rady Wydziału sporządza się protokół. Wszyscy członkowie społeczności Wydziału mają prawo wglądu do protokołów, które przechowywane są w sekretariacie Dziekana.
 14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie trybu pracy Rady Wydziału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Senatu Uczelni.

 

§ 5

 1. Rada Wydziału na wniosek Dziekana powołuje stałe Komisje spośród Członków Rady Wydziału i Kandydatów zgłoszonych do Dziekana przez Dyrektorów Instytutów:
 • ds. nauki w liczbie 5-7osób,
 • ds. kształcenia w liczbie 5-7osób,
 • ds. oceny pracowników w liczbie 3 osób,
 • ds. oceny jakości kształcenia w liczbie 5-7 osób,
 • ds. nagród w liczbie 3 osób,
 • ds. socjalnych w liczbie 3 osób.
 1. Rada Wydziału wybiera Członków Komisji stałych na kadencje czteroletnie.
 2. Rada Wydziału może powoływać Komisje doraźne w innych sprawach, określając ich liczbowy skład.
 3. Zakres działania powołanych Komisji precyzują ich Regulaminy.
 4. Rada Wydziału wybiera Członków Komisji zwykłą większością głosów spośród Członków Rady Wydziału i Kandydatów zgłoszonych do Dziekana przez Dyrektorów Instytutów.
ROZDZIAŁ IV
DZIEKAN I PRODZIEKANI

§ 6

 1. Dziekan kieruje Wydziałem, reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Wydziału.
 2. Zakres działania i kompetencje Dziekana określają przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytułach naukowych, Statut, Regulamin Studiów w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. W sprawach administrowania Wydziałem właściwe zapisy Regulaminu organizacyjnego Uczelni.
 3. Dziekan podejmuje decyzje i wydaje komunikaty dotyczące funkcjonowania Wydziału we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone dla innych organów uczelni. Decyzje Dziekana są obowiązujące dla całej społeczności Wydziału.
 4. Dziekan może, w miarę potrzeby, zwoływać Kolegium dziekańskie, jako organ doradczy, Komisje dziekańskie oraz powoływać Pełnomocników do wykonania określonych zadań związanych z działalnością Wydziału. W skład Kolegium dziekańskiego wchodzą Prodziekani i Dyrektorzy Instytutów oraz -gdy zachodzi taka potrzeba- Pełnomocnicy.
 5. Realizacja polityki kadrowej na Wydziale odbywa się zgodnie ze Statutem. Dziekan Wydziału przedstawia Rektorowi, po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału wniosek o zatrudnienie na Wydziale na stanowisko nauczyciela akademickiego.
 6. Dziekan sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału, dba o przestrzeganie prawa, bezpieczeństwo oraz porządek na terenie Wydziału.
 7. W przypadku nieobecności Dziekana zastępuje go wyznaczony przez niego Prodziekan.

 

§ 7

 1. Dziekanowi podlegają bezpośrednio:
 • prodziekani,
 • dyrektorzy instytutów,
 • kierownicy studiów podyplomowych,
 • kierownik dziekanatu,
 • powołani pełnomocnicy.
 1. Szczegółowe zakresy działania i kompetencje Prodziekanów i Pełnomocników określa Dziekan w oparciu o przepisy Statutu, Regulaminu Studiów w Akademii i inne akty prawne obowiązujące w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.
 2. Wybory Dziekana i prodziekanów regulują przepisy Statutu.
 3. Zasady pełnienia funkcji kierowniczych na Wydziale regulują przepisy Statutu.

 

ROZDZIAŁ V
RADA INSTYTUTU
 
§ 8
 1. Rada Instytutu, jest najwyższym organem kolegialnym Instytutu i sprawuje pieczę nad prawidłową działalnością dydaktyczną i naukową Instytutu. Skład i kompetencje Rady Instytutu określają przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym, Statut i Regulamin Wydziału Pedagogicznego.
 2. Podstawowe kompetencje i zadania Rady Instytutu reguluje Statut, a ponadto należy do nich:
 • podejmowanie inicjatyw w sprawach dotyczących rozwoju naukowego Instytutu, a także w sprawach dydaktycznych i innych związanych z jego działalnością;
 • przyjmowanie planów prac badawczych i usługowych Instytutu oraz planów współpracy Instytutu z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i jednostkami pozauczelnianymi;
 • opracowywanie i przedstawianie Radzie Wydziału propozycji dotyczących planów studiów i programów nauczania, a także tematyki seminariów,
 • zatwierdzanie tematów prac dyplomowych dla pierwszego i drugiego stopnia studiów;
 • uchwalanie Regulaminu Instytutu oraz jednostek naukowych i dydaktycznych wchodzących w skład Instytutu;
 • określanie zasad rozdziału środków finansowych na działalność statutową będących w dyspozycji Instytutu
 • przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Instytutu;
 • opiniowanie wniosków o powołanie lub odwołanie Dyrektora Instytutu
 • wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Dyrektora Instytutu lub podmioty uprawnione do zwołania posiedzenia Rady Instytutu.
 • opracowywanie i przedstawianie Radzie Wydziału wniosków w sprawach zmian organizacyjnych Instytutu, awansów, stypendiów i urlopów naukowych, staży naukowych oraz nagród dla pracowników Instytutu (zgodnie z przyjętym przez Radę Wydziału Regulaminem nagród);

 

§ 9

 1. Przewodniczącym Rady Instytutu jest Dyrektor Instytutu.
 2. Rada Instytutu ma prawo podejmować uchwały we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu.
 3. Uchwały i opinie Rady Instytutu są wiążące dla pracowników i studentów kierunków lub specjalności studiów nadzorowanych przez Instytuty działające na Wydziale.
 4. Szczegółowy zakres działalności Rady Instytutu uregulowany jest w Regulaminie Instytutu.

 

ROZDZIAŁ VI
DYREKTOR INSTYTUTU
 
§ 10
 1. Dyrektor Instytutu kieruje pracą Instytutu przy pomocy swoich zastępców, których liczbę określa Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu, przyjęty i zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 2. Dyrektor Instytutu odpowiada za kierunki prowadzone w Instytucie.
 3. Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu, który określa im szczegółowe kompetencje i zakresy obowiązków.
 4. Dyrektor Instytutu odpowiada za organizację zajęć dydaktycznych, prowadzonych w podległej mu jednostce organizacyjnej zgodnie z Regulaminem studiów w Akademii im J. Długosza w Częstochowie, a w szczególności:
 • ustala podział i zapewnia realizację zajęć dydaktycznych- zleconych przez Dziekana- prowadzonych w podległej mu jednostce organizacyjnej, zgodnie z reprezentowaną przez pracowników dyscypliną naukową. Ostateczny przydział zajęć dydaktycznych zatwierdza Dziekan Wydziału.
 • ustala obowiązki poszczególnych pracowników związane z zajęciami dydaktycznymi,
 • nadzoruje kontrolę jakości kształcenia studentów w jednostkach podległych Instytutowi,
 • prowadzi na bieżąco kontrolę zajęć dydaktycznych oraz terminowe i zgodne ze stanem faktycznym ich rozliczanie,
 • określa obowiązki pracowników Instytutu, Zakładów, Zespołów i Pracowni, wynikające z prowadzenia prac dyplomowych zgodnie z Regulaminem dyplomowania.
 1. Dyrektor Instytutu, dba o rozwój odpowiedniej dyscypliny naukowej, inicjuje wspiera oraz organizuje prace naukowo-badawcze Instytutu, Zakładów, Zespołów i Pracowni.
 2. Dyrektor Instytutu występuje do Dziekana Wydziału z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i wynagradzania pracowników Instytutu.
 3. Dyrektor Instytutu nadzoruje przebieg działalności naukowej w Instytucie zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami.
 4. Szczegółowe zakresy obowiązków i kompetencje Zastępców Dyrektora Instytutu, Kierowników zakładów, Kierowników zespołów i Kierowników pracowni określa Dyrektor Instytutu w oparciu o przepisy Statutu Akademii, Regulaminu studiów w Akademii, Regulaminu Wydziału Pedagogicznego, i innych aktów prawnych obowiązujących w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.

 

ROZDZIAŁ VII
STUDIA I STUDENCI
 
§ 11
 1. Wydział prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz studia podyplomowe i kursy. Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym. O uruchomieniu danego typu studiów decyduje Senat na wniosek Rady Wydziału.
 2. Studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym powoływane są jako wyodrębnione jednostki dydaktyczne.
 3. Nad prawidłowością funkcjonowania studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym czuwa Rektor Uczelni. Bezpośredni nadzór nad organizacją i przebiegiem studiów podyplomowych pełni Dziekan Wydziału.
 4. Kierowników studiów podyplomowych powołuje Rektor na wniosek Dziekana.
 5. Na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział studenci mają prawo do ubiegania się o przyznanie prawa do indywidualnej organizacji studiów oraz odbywania studiów według indywidualnego planu i programu kształcenia. Kryteria ubiegania się o indywidualną organizacja studiów oraz studiów według indywidualnego planu i programu kształcenia zawarte są w Regulaminie Studiów.
 6. Wnioski o indywidualna organizację studiów na kolejny semestr lub rok akademicki składane są w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć w semestrze. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane są na kolejny semestru
 7. W przypadku rezygnacji ze studiów, student ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty za studia. Wysokość zwracanej kwoty uzależniona jest od daty złożenia wniosku w tej sprawie (zwrot jest proporcjonalny do ilości zjazdów odbytych przez studenta do czasu wpłynięcia wniosku).
 8. Organizację i tok studiów oraz prawa i obowiązki studentów określają; Statut Akademii, Regulamin studiów, Kodeks Etyki Studenta Akademii oraz inne obowiązujące w Uczelni standardy prawne.
 9. Na Wydziale działa Wydziałowa Rada Samorządu Studentów.
 10. Na Wydziale mogą działać koła naukowe zgodne z zainteresowaniami studentów.

 

ROZDZIAŁ VIII
ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
 
§ 12
 1. Działalnością administracyjną na Wydziale kieruje Dziekan zgodnie z Regulaminem organizacyjnym administracji, Statutem Akademii i innymi przepisami dotyczącymi tej działalności stanowionymi na uczelni.
 2. 2. Skład Administracyjny Wydziału jest zgodny z przepisami Regulaminu organizacyjnego Akademii.
 3. 3. Zasady pracy sekretariatów studiów określają stosowne regulaminy.

 

§ 13

 1. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Administracji, działaniem sprzętów i systemów komputerowych koordynuje Dział Infrastruktury Teleinformatycznej.
 2. Starszy specjalista ds. obsługi technicznej zatrudniony na Wydziale Pedagogicznym udziela pomocy pracownikom i studentom Wydziału w przypadku problemów związanych z korzystaniem przez nich z systemu USOS WEB.

 

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 14
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Senat.
 2. Regulamin i jego zmiany uchwala Rada Wydziału większością 2/3 statutowego składu i zatwierdza Senat.
 3. W pozostałych sprawach nie uwzględnionych w Regulaminie Wydziału należy kierować się zapisami obowiązujących ustaw, statutu i innych zarządzeń wykonawczych władz Uczelni.
 4. Wszystkie sprawy nie uwzględnione w ustawie o szkolnictwie wyższym, w ustawie o tytułach i stopniach naukowych, w Statucie lub Regulaminie rozstrzyga Dziekan lub Rada Wydziału na wniosek Dziekana lub innego Członka Rady Wydziału.